NativeHQ yn ehangu ei raglen arloesol Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol yn y Celfyddydau

ysgol-y-canolfan

Ar ben to Canolfan y Mileniwm, Caerdydd

Os ydych chi’n rhedeg sefydliad celfyddydol sy’n eisiau defnyddio cyfryngau digidol yn fwy call, dyma gofnod blog i chi. Darllenwch am fanylion ar sut gallai NativeHQ eich helpu, trwy’r rhaglen Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol yn y Celfyddydau.

Trwy ddefnydd doeth o’r cyfryngau cymdeithasol mae potensial i newid posibiliadau i sefydliadau celfyddydol i gysylltu â chynulleidfaoedd, cymunedau, staff a phobl allweddol. Yr her yw bod yn gywir i’r cyd-destun celfyddydol penodol. Mae’n llawer fwy na gwella eich gweithgareddau hyrwyddo a gwerthu mwy o docynnau.

Mae pob sefydliad yn wynebu heriau:

 • Sut allwn ni wneud mwy ar lai o nawdd cyhoeddus?
 • Sut allwn ni cyd-greu a chyd-gynhyrchu gwaith newydd gyda chynulleidfaoedd?
 • Sut allwn ni hybu dealltwriaeth well o’n cwmni er mwyn i ni recriwtio mwy o wirfoddolwyr neu helpu i godi arian er mwyn sicrhau ein dyfodol?
 • Sut allen ni brofi model busnes newydd yn y ffordd gyflymaf a rhataf?

Dylunwyd Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau i helpu’ch sefydliad celfyddydol ddatblygu’r ddealltwriaeth a sgiliau sydd fwyaf perthnasol i’ch tîm.

Mae NativeHQ yn gallu helpu’ch cwmni i wneud celf fwy ystyrlon; cyrraedd cynulleidfaoedd a chyfranogwyr newydd; a chynnal y cwmni drwy fodelau newydd neu gynhyrchu mwy o incwm trwy ffynonellau newydd fel ariannu torfol.

“Daeth Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau ar yr amser addas i Hijinx. Roedden ni mewn cyfnod o newid fel cwmni, felly roedd hi’n amser da i stopio a myfyrio ynglŷn â phwy ydyn ni, beth rydyn ni’n ei wneud, a sut allai cyfryngau digidol a chymdeithasol ein helpu ar lefel sylfaenol. Mae NativeHQ wedi ein helpu i gymryd dull cyfrannol i gyfryngau digidol a chymdeithasol fel cwmni: i weld y potensial sydd gan ddigidol i wasanaethu cenhadaeth y cwmni, yn hytrach na bod yn rhan o’r strategaeth marchnata yn unig.”
Vanessa Morse, Theatr Hijinx

Rydym yn ysgrifennu atoch i ofyn os hoffech elwa o’n rhaglen ddatblygu Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau. Mae’n ddrwg gennym nad oedd eich cwmni yn rhan o’r rhaglen beilot gyda Chyngor Celfyddydau Cymru – cafwyd ymateb mawr ac yn anffodus nid oedd modd cymryd mwy na pum sefydliad celfyddydol. Y newyddion da yw ein bod wedi cyflawni’r peilot ac mae’r adborth wedi bod yn bositif iawn.

Fel y cydweithiwr NativeHQ mwyaf newydd gallwn i gynnig fy arbenigedd mewn helpu sefydliadau celfyddydol i ymgymryd â datblygiad sefydliadol ac adolygiadau busnes ac arloesedd.

Bydd eich sefydliad celfyddydol yn gweithio gyda NativeHQ i ddatblygu a dilyn agenda pwrpasol i wella defnydd y sefydliad o gyfryngau cymdeithasol ar draws pynciau fel strategaeth, hyfforddiant, twf rhwydweithiol, ymgyrchoedd unigol, hysbysebu, cynhyrchu cynnwys digidol, monitro a gwerthuso.

Fyddan ni ddim yn rhedeg eich cyfrifon Facebook a Twitter drostoch chi, ond byddan ni’n eich addysgu sut i redeg a rheoli perthnasau cyfryngau cymdeithasol sy’n cefnogi eich anghenion celfyddydol a datblygu.

Bydd y rhaglen yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:

 • 10 x sesiwn hanner diwrnod gyda NativeHQ dros gyfnod o bedwar i wyth mis (cytunwyd gyda chi ac yn dechrau pan fydd hi’n gyfleus i chi)
 • Rydym yn dechrau gyda phroses sy’n seiliedig ar ein Dull 4P ar gyfer datblygu cyfeiriad strategol ar gyfryngau cymdeithasol a blaenoriaethu syniadau menter. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan hyfforddiant a gwaith galluogi gyda chi.
 • Rhwng sesiynau, bydd y sefydliad a NativeHQ yn cytuno ar agenda ar gyfer y sesiynau nesaf
 • Bydd ein sesiwn olaf yn canolbwyntio ar ddatblygu cynlluniau parhaol sy’n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol a metrigau llwyddiant.

Byddwn yn gofyn am:

 • Brwdfrydedd trwy’ch holl sefydliad am botensial o ddefnyddio rhwydweithiau digidol am waith datblygu. Byddai’n well gyda ni gynnwys aelodau eraill o’ch tîm yn ogystal â’ch tîm marchnata a chyfathrebu gan fod y gwaith yn wirioneddol holistaidd ac yn bwysig i bob agwedd o waith y cwmni.
 • Bore neu brynhawn wedi ei neilltuo er mwyn i staff gwrdd â NativeHQ yn rheolaidd
 • Dull agored, manwl ac arbrofol wrth ddysgu
 • Person penodol wedi ei enwi i fod yn gyfrifol am y rhaglen yn eich sefydliad
 • Awydd i gyfranogi mewn nifer cyfyngedig o weithgareddau ymchwil a datblygu a gwerthuso i helpu dysgu o fewn y rhaglen

Pan wnaethon ni dechrau ar Graffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau o’n i ddim wedi rhagweld sut yn union y bydd y prosiect yn cyffwrdd ar bob agwedd o’n gwaith. Yn hytrach na chyngor ysgafn cyffredinol ar beth i’w gwneud / peidio gwneud ar gyfryngau cymdeithasol, aeth y prosiect yn ddyfnach ac roedd angen i ni ddad-bacio pwy ydyn ni, sut yr ydyn yn gwneud pethau a sut yr ydyn eisiau bod a gwneud. Roedd e wedi cael ei deilwra ac yn cynnwys sgiliau ac anghenion pawb yn ogystal ag anghenion sefydliadol.

O ganlyniad i’r rhaglen, rydym yn rheoli ein prosiectau; cyfathrebu o fewn y tîm; rheoli ein hamser; marchnata ein hunain, creu a golygu ffilmiau ac wrth gwrs, defnyddio cyfryngau cymdeithas yn well nag o’r blaen!”
Amanda Griffkin, Dawns Powys

Os ydych chi eisiau bwcio NativeHQ am y rhaglen arloesol hon, neu am brosiect cyfryngau cymdeithasol penodol yr ydych yn ystyried, byddwn i’n hapus i ddod i gwrdd â chi.

Gallwn i ddarparu rhagor o fanylion am y rhaglen gan gynnwys datblygu busnes a sefydliadol ehangach, ein costau, sut yr ydym yn gallu’ch helpu i sicrhau cyllid ychwanegol (os oes angen), ac yn hollbwysig, i wneud yn siŵr ein bod ni’n dyfeisio rhaglen sy’n diwallu eich anghenion a chynlluniau.

E-bostiwch richie@nativehq.com neu ffoniwch 07870 569316 am drafodaeth am y rhaglen.

Social Media Insights: Arts launched / Lansio Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol ym maes y Celfyddydau

Mae NativeHQ yn hapus iawn i lansio rhaglen gwasanaeth newydd o’r enw Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol ym maes y Celfyddydau, mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r rhaglen yn agored i bob sefydliad celfyddydol yng Nghymru gyda dyddiad cau o 20fed o fis Medi 2013.

Dros gyfnod o wyth mis, bydd NativeHQ yn darparu cymorth pwrpasol i bump sefydliad gan gynnwys strategaeth a hyfforddiant ar gyfryngau digidol a chymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth ar y rhaglen a sut i wneud cais, ewch i’r dudalen hon os gwelwch yn dda.

NativeHQ are very pleased to be launching a new service programme called Social Media Insights: Arts, in partnership with Arts Council Wales. The service programme is open to all arts organisations from Wales and is open to applications until 20th September 2013.

Over a duration of eight months, five organisations will receive bespoke strategic and training assistance on their use of digital and social media, which we will provide.

For further information on the programme and an application form, please visit this page.