NativeHQ expands its pioneering SMI Arts programme after successful pilot

If you’re an arts organisation looking to use digital media more intelligently, this post is for you. Read on for details of how NativeHQ can help you, through our Social Media Insights: Arts programme.

Social media have the potential to change the possibilities for arts organisations to connect meaningfully with audiences, communities, staff and other key people – if done properly. It’s getting it right in a specific arts context that is the challenge. And it’s much more than just improving your promotional activities or selling tickets.

All arts organisations are facing challenges:

 • How can we achieve more with less public funding?
 • How can we involve our audiences better in the creation, as well as the production of new work?
 • How can we build a better understanding of our company that can help us recruit more volunteers or help raise funds to secure our future?
 • How can we test a new business model in the quickest and cheapest way?

Social Media Insights: Arts is specifically designed to help arts organisations develop social media understanding and skills that are most relevant to them.

NativeHQ can help your company develop more efficient working practices, embrace emerging art forms; reach new audiences and participants; and sustain the company through new business models or generate more income from new sources such as crowdfunding.

“Social Media Insights came at just the right time for Hijinx. We were in a period of change as a company, so it was the right time to stop and reflect on who are we, what we do, and how digital and social media could help us do that at a foundational level. NativeHQ have helped us to take a holistic approach to digital and social media as a company: to see digital’s potential for serving the company’s entire mission, rather than just as part of the marketing strategy”
Vanessa Morse, Hijinx Theatre

As NativeHQ’s newest associate I can also offer my expertise in helping arts companies undertake organisational development and innovation reviews.

Your arts organisation would work with NativeHQ to develop and follow your own agenda for improving your use of social media, covering issues such as strategy, training, network growth, individual campaigns, advertising, media production, monitoring and evaluation.

We won’t run your Facebook or Twitter accounts for you, but we will teach you how to run and manage meaningful social media relationships that support your overall artistic and development needs.

ysgol-y-canolfan

On the roof of the Millennium Centre, Cardiff

 

The programme consists of the following activities:

 • 10 x half day sessions with NativeHQ over a four to eight month period (agreed with you and starting when most convenient for you)
 • We will begin with a process based on our 4P Method for developing strategic direction with social media and prioritising initiative ideas, that we will then pursue through training and enabling work with you
 • Between each session, you and NativeHQ would agree agendas for the next sessions
 • Our closing session would focus on developing ongoing social media plans and success metrics.

What we would ask of you:

 • An enthusiasm across your organisation for the potential of using digital networks for development. We would prefer to include leaders, marketing/communications and other team members. The implications are important to all aspects of the company’s work.
 • A morning or afternoon set aside for staff to meet with NativeHQ regularly
 • An open, rigorous, experimental approach to learning
 • A named lead person for the programme in your organisation
 • Willingness to participate in a limited number of R&D and evaluation activities to assist learning in the programme

“When we embarked on the Social Media Insights I really had not anticipated quite how the project would touch on every aspect of what we do and how we operate. Instead of some glib, generic advice on what to do / what not to do on social media, the project went so much deeper than that and required us to unpack who we are, how we do things and how we want to be and do. It was very, very bespoke and accommodated everyone’s’ skills and needs as well as the organisational needs.

As a result of the SMI Arts, we now manage our projects; communicate within the team; manage our time; market ourselves; make and edit films and of course, use social media – much better than before!”
Amanda Griffkin, Powys Dance

If you are interested in engaging NativeHQ for this innovative programme, or for a specific social media project you are considering, I would love to meet you.

I will provide more details about the programme including wider business and organisational development, our costs, how we can help you secure additional funding (if necessary) and to ensure we tailor the programme to your company’s needs and plans.

Email richie@nativehq.com or phone 07870 569316 for a discussion about Social Media Insights: Arts.

NativeHQ yn ehangu ei raglen arloesol Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol yn y Celfyddydau

ysgol-y-canolfan

Ar ben to Canolfan y Mileniwm, Caerdydd

Os ydych chi’n rhedeg sefydliad celfyddydol sy’n eisiau defnyddio cyfryngau digidol yn fwy call, dyma gofnod blog i chi. Darllenwch am fanylion ar sut gallai NativeHQ eich helpu, trwy’r rhaglen Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol yn y Celfyddydau.

Trwy ddefnydd doeth o’r cyfryngau cymdeithasol mae potensial i newid posibiliadau i sefydliadau celfyddydol i gysylltu â chynulleidfaoedd, cymunedau, staff a phobl allweddol. Yr her yw bod yn gywir i’r cyd-destun celfyddydol penodol. Mae’n llawer fwy na gwella eich gweithgareddau hyrwyddo a gwerthu mwy o docynnau.

Mae pob sefydliad yn wynebu heriau:

 • Sut allwn ni wneud mwy ar lai o nawdd cyhoeddus?
 • Sut allwn ni cyd-greu a chyd-gynhyrchu gwaith newydd gyda chynulleidfaoedd?
 • Sut allwn ni hybu dealltwriaeth well o’n cwmni er mwyn i ni recriwtio mwy o wirfoddolwyr neu helpu i godi arian er mwyn sicrhau ein dyfodol?
 • Sut allen ni brofi model busnes newydd yn y ffordd gyflymaf a rhataf?

Dylunwyd Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau i helpu’ch sefydliad celfyddydol ddatblygu’r ddealltwriaeth a sgiliau sydd fwyaf perthnasol i’ch tîm.

Mae NativeHQ yn gallu helpu’ch cwmni i wneud celf fwy ystyrlon; cyrraedd cynulleidfaoedd a chyfranogwyr newydd; a chynnal y cwmni drwy fodelau newydd neu gynhyrchu mwy o incwm trwy ffynonellau newydd fel ariannu torfol.

“Daeth Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau ar yr amser addas i Hijinx. Roedden ni mewn cyfnod o newid fel cwmni, felly roedd hi’n amser da i stopio a myfyrio ynglŷn â phwy ydyn ni, beth rydyn ni’n ei wneud, a sut allai cyfryngau digidol a chymdeithasol ein helpu ar lefel sylfaenol. Mae NativeHQ wedi ein helpu i gymryd dull cyfrannol i gyfryngau digidol a chymdeithasol fel cwmni: i weld y potensial sydd gan ddigidol i wasanaethu cenhadaeth y cwmni, yn hytrach na bod yn rhan o’r strategaeth marchnata yn unig.”
Vanessa Morse, Theatr Hijinx

Rydym yn ysgrifennu atoch i ofyn os hoffech elwa o’n rhaglen ddatblygu Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau. Mae’n ddrwg gennym nad oedd eich cwmni yn rhan o’r rhaglen beilot gyda Chyngor Celfyddydau Cymru – cafwyd ymateb mawr ac yn anffodus nid oedd modd cymryd mwy na pum sefydliad celfyddydol. Y newyddion da yw ein bod wedi cyflawni’r peilot ac mae’r adborth wedi bod yn bositif iawn.

Fel y cydweithiwr NativeHQ mwyaf newydd gallwn i gynnig fy arbenigedd mewn helpu sefydliadau celfyddydol i ymgymryd â datblygiad sefydliadol ac adolygiadau busnes ac arloesedd.

Bydd eich sefydliad celfyddydol yn gweithio gyda NativeHQ i ddatblygu a dilyn agenda pwrpasol i wella defnydd y sefydliad o gyfryngau cymdeithasol ar draws pynciau fel strategaeth, hyfforddiant, twf rhwydweithiol, ymgyrchoedd unigol, hysbysebu, cynhyrchu cynnwys digidol, monitro a gwerthuso.

Fyddan ni ddim yn rhedeg eich cyfrifon Facebook a Twitter drostoch chi, ond byddan ni’n eich addysgu sut i redeg a rheoli perthnasau cyfryngau cymdeithasol sy’n cefnogi eich anghenion celfyddydol a datblygu.

Bydd y rhaglen yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:

 • 10 x sesiwn hanner diwrnod gyda NativeHQ dros gyfnod o bedwar i wyth mis (cytunwyd gyda chi ac yn dechrau pan fydd hi’n gyfleus i chi)
 • Rydym yn dechrau gyda phroses sy’n seiliedig ar ein Dull 4P ar gyfer datblygu cyfeiriad strategol ar gyfryngau cymdeithasol a blaenoriaethu syniadau menter. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan hyfforddiant a gwaith galluogi gyda chi.
 • Rhwng sesiynau, bydd y sefydliad a NativeHQ yn cytuno ar agenda ar gyfer y sesiynau nesaf
 • Bydd ein sesiwn olaf yn canolbwyntio ar ddatblygu cynlluniau parhaol sy’n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol a metrigau llwyddiant.

Byddwn yn gofyn am:

 • Brwdfrydedd trwy’ch holl sefydliad am botensial o ddefnyddio rhwydweithiau digidol am waith datblygu. Byddai’n well gyda ni gynnwys aelodau eraill o’ch tîm yn ogystal â’ch tîm marchnata a chyfathrebu gan fod y gwaith yn wirioneddol holistaidd ac yn bwysig i bob agwedd o waith y cwmni.
 • Bore neu brynhawn wedi ei neilltuo er mwyn i staff gwrdd â NativeHQ yn rheolaidd
 • Dull agored, manwl ac arbrofol wrth ddysgu
 • Person penodol wedi ei enwi i fod yn gyfrifol am y rhaglen yn eich sefydliad
 • Awydd i gyfranogi mewn nifer cyfyngedig o weithgareddau ymchwil a datblygu a gwerthuso i helpu dysgu o fewn y rhaglen

Pan wnaethon ni dechrau ar Graffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau o’n i ddim wedi rhagweld sut yn union y bydd y prosiect yn cyffwrdd ar bob agwedd o’n gwaith. Yn hytrach na chyngor ysgafn cyffredinol ar beth i’w gwneud / peidio gwneud ar gyfryngau cymdeithasol, aeth y prosiect yn ddyfnach ac roedd angen i ni ddad-bacio pwy ydyn ni, sut yr ydyn yn gwneud pethau a sut yr ydyn eisiau bod a gwneud. Roedd e wedi cael ei deilwra ac yn cynnwys sgiliau ac anghenion pawb yn ogystal ag anghenion sefydliadol.

O ganlyniad i’r rhaglen, rydym yn rheoli ein prosiectau; cyfathrebu o fewn y tîm; rheoli ein hamser; marchnata ein hunain, creu a golygu ffilmiau ac wrth gwrs, defnyddio cyfryngau cymdeithas yn well nag o’r blaen!”
Amanda Griffkin, Dawns Powys

Os ydych chi eisiau bwcio NativeHQ am y rhaglen arloesol hon, neu am brosiect cyfryngau cymdeithasol penodol yr ydych yn ystyried, byddwn i’n hapus i ddod i gwrdd â chi.

Gallwn i ddarparu rhagor o fanylion am y rhaglen gan gynnwys datblygu busnes a sefydliadol ehangach, ein costau, sut yr ydym yn gallu’ch helpu i sicrhau cyllid ychwanegol (os oes angen), ac yn hollbwysig, i wneud yn siŵr ein bod ni’n dyfeisio rhaglen sy’n diwallu eich anghenion a chynlluniau.

E-bostiwch richie@nativehq.com neu ffoniwch 07870 569316 am drafodaeth am y rhaglen.

How should arts companies use digital? Lessons from SMI: Arts

Over the six years of NativeHQ’s work, we’ve been developing our approach to delivering the best social media learning and development process for our clients. We aim to improve our clients’ own capacity to deliver good quality online social media communications that actively serve their mission.

We have developed a method that helps them to understand relationships with their networks, think through their digital strategic goals and develop skills and knowledge for turning their ideas into reality. We call it our Social Media Insights (SMI) programme. It takes place over a series of half-day sessions, which are scheduled between two weeks and a month apart.

Social Media Insights: Arts

Between 2013 and 2014, we worked with Arts Council Wales to trial this method with five arts companies at different stages in their development, working in a range of art forms across Wales in both English and Welsh. This post is about that project, and the lessons that we learnt through the work.

The SMI process starts by exploring the networks of people and organisations the company works with, who has relationships with them and how those connections impact on work. We then pin down their artistic and business aims within each set of relationships. This is the basis of a creative ideation process that helps us to develop ideas about how specific uses of digital media could improve the effectiveness of the work they do.

From this set of possibilities, we draw up a shortlist of initiatives, and the training and launch processes they need in order to start. The company picks the initiatives they want to prioritise and we plan a bespoke programme for them to take place over the remaining sessions of the programme.

NativeHQ’s work with Arts Council Wales

SMI: Arts Applicants Map

SMI: Arts. Applications

Arts Council Wales was interested in learning about how we support arts organisations in this way and commissioned us to deliver this service to five arts companies in Wales, and to learn from the experience.

We announced the project via social media and our call for applications received 45 applications from a variety of companies all across Wales.

There were many high quality applications and only space for five (MOSTYN, Dawns Powys Dance, Urdd Gobaith Cymru, Hijinx Theatre and Response). We then set about delivering our service to them between October 2013 and June 2014.

Responses to the programme

Here are a couple of the positive responses to the programme:

“Social Media Insights came at just the right time for Hijinx. We were in a period of change as a company, so it was the right time to stop and reflect on who are we, what we do, and how digital and social media could help us do that at a foundational level. NativeHQ have helped us to take a holistic approach to digital and social media as a company: to see digital’s potential for serving the company’s entire mission, rather than just as part of the marketing strategy.”

Vanessa Morse, Hijinx Theatre

“When we embarked on the Social Media Insights I really had not anticipated quite how the project would touch on every aspect of what we do and how we operate. Instead of some glib, generic advice on what to do / what not to do on social media, the project went so much deeper than that and required us to unpack who we are, how we do things and how we want to be and do. It was very, very bespoke and accommodated everyone’s’ skills and needs as well as the organisational needs. As a result of the SMI Arts, we now manage our projects; communicate within the team; manage our time; market ourselves; make and edit films and of course, use social media – much better than before!”

Amanda Griffkin, Dawns Powys Dance

Learnings

While writing our report to Arts Council Wales, we reflected on some of the lessons we had learnt. We are constantly learning and updating our methods and have now adapted our programme to incorporate them. Here are a few:

Blocking of essential internet services

Many arts companies, especially those working within the public sector, are struggling to access consumer web services (e.g. Facebook, Google Drive) that are being widely adopted by collaborators and audiences beyond their firewall, often because of IT security concerns. We now work with clients to help them tackle these issues within their company.

Need for strategy and the centrality of social media

Many people are still unclear about why they are using digital media and social media, which is increasingly a normal and central aspect of their network’s communications landscape. A result, they struggle for clarity about what their learning needs are, or how to manage their competing digital priorities. We start by helping them to think through their strategic priorities before we begin to plan a training programme.

Broadcast approaches

Many people take a broadcast approach to their social media presence, continually pushing information and talking at people. As this approach often fails to develop the potential of the medium, we work through alternative communications patterns, such as listening and conversations, collaborations, research and investigation. We seek to think through the possibilities of these digital patterns within their work objectives.

Leadership, sustainability and resourcing

While many organisations leave the work of social and digital media to the communications manager, digital media impacts on the whole organisation and is best tackled by a group that includes wider leadership and a breadth of team representation. While many organisations are worried by the resourcing requirements of a good social media presence, there are areas where more efficient communication skills can win time for them to make the work more sustainable.

The need for bespoke training programmes emerging from strategy

Having started with a focus on strategic aims, the training programmes that we delivered to the organisations involved in the Social Media Insights: Arts were unique to each company. Over the programme, we delivered training sessions on a very wide range of topics.

Training types chart... SMI Arts NativeHQ

One interesting statistic was that 58% of the training topics we worked on were delivered to just one organisation, and only a minority of topics were prioritised by more than one of them. The lesson from this was that there is limited value in “general” social media training, because the training needs of organisations are unique to them, if you pay close enough attention.

We have taken encouragement from this finding that our approach of focusing on thinking about strategic priorities first with our clients will result in a bespoke programme that will accurately prioritise their development priorities.

Programme adjustments

We learnt lessons about the programme, which we delivered as an eight-session programme over eight months. During the strategic development process, we have found value in compressing the sessions so they’re closer together to concentrate the thinking and creative process. Our training programme remains one in which sessions are spaced out by at least three weeks (preferably a month), so that new learnings have time to be embedded into working practices. Our current Social Media Insight programme is now structured as follows:

The programme’s impact

In our evaluation of the programme, we asked each company if they had experienced a change in confidence in their ability to:

 • understand how their work on digital platforms contributed to the company’s mission;
 • develop tactics for projects and initiatives;
 • how they resourced social/digital media;
 • innovate and develop new approaches;
 • run their own media, with existing skills and knowledge;
 • evaluate their own digital work effectively by knowing what metrics mattered to them.

Across all categories and organisations, there was an increase in confidence of 45%.

Dig deeper

If you would like to know more about this programme, our approach, or how we might be able to help enable your organisation, please leave a comment, or question, or get in touch.

Blogging for the CultureHive Digital Academy

DMA-logo1I’m currently working for a new project run by the Arts Marketing Association called the CultureHive Digital Academy, which is an initiative aiming to innovate in digital learning. It’s run by Carol Jones, recently of Chapter, who also teaches the RWCMD in Cardiff.

The Academy’s model is to encourage its fellows to learn through rapid innovation, experimentation and reflective learning. They are encouraged to develop initiative ideas, implement and evaluate them, then reflect on their experiences through the Academy blog. This participatory education programme consists of online action learning sets and regular sessions with a mentor, and I was asked to be one of those mentors in the summer of 2014.

From September 2014, I’ve been meeting with fellows via Google Hangouts and Skype, helping them to think through the programme and develop their learning from the programme.  So far, I’ve been working with; Amy Rushby, who works in digital marketing for the Royal Shakespeare Company; Ruth Catlow, a digital artist and leader at the digital arts collective Furtherfield in Finsbury Park, London and Jamie Eastman and Jamie Wooldridge, who work at Live at Lica, a University based multi arts venue in Lancaster.

The programme leaders have asked me to reflect on my experience as a mentor through the programme’s blog, and today I published my first post, which is about establishing the purposes for setting up a digital media initiative, and ideation, the process of generating and combining ideas for solutions. You can read my post, Thinking through digital innovation before you start creating initiatives on the CultureHive Digital Academy website.

I’m chuffed to have been asked to continue being a part of this exciting initiative when the next batch of fellows join later in 2015, and I’ll continue blogging about my insights into what the fellows have needed to tackle during their mentoring sessions with me over the next year and as long as I’m involved with the programme. You’ll be able to access an archive of my posts into the future. Enjoy!

Social Media Insights: Arts programme gets underway

NativeHQ recently started a project working in partnership with Arts Council Wales called Social Media Insights: Arts. It’s similar to the Social Media Insights service that we offer commercially, and is based on meeting with clients for monthly sessions to address digital strategy, tactics, training, tools and analytics.

We think this is one of the most effective ways to improve client’s effectiveness on social media platforms for clients who want to retain control of their internet presence, and avoid outsourcing it to an external agency.

We put out a call for Welsh arts organisations to apply for the five places on the scheme, and were very pleased to receive a total of 46 applications, which has obviously made it very difficult for us to narrow down to five, but demonstrates the a very strong demand exists within the Arts scene in Wales for more support in this area.

We were very interested in getting a diverse portfolio of organisations to work with, in terms of the artforms they work in, their geographical location in Wales, their organisational size and the languages that they work in.

We have made our decisions and have informed all the applicants of the results. The final list of the organisations we will be working with over the next eight months is as follows:

 • Oriel Mostyn, Llandudno
 • Hijinx Theatre, Cardiff
 • Urdd Gobaith Cymru, National
 • Powys Dance, Llandrindod Wells
 • Response Wales, Vale of Glamorgan

This is a pilot project, and will involve a research element which will explore some of the common challenges and needs of the sector in creating effective work in social media, which we will make available to Arts Council Wales. We are currently getting underway, booking our initial sessions with the organisations and conducting benchmarking surveys to assess their perception of the issues they face at this point in time.

As we deliver this programme, we’ll post occasional updates on our blog to keep you informed, and we’ll explore the issues that the arts sector is presenting us as we help them get to grips with this transformed media landscape.

Social Media Insights: Arts launched / Lansio Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol ym maes y Celfyddydau

Mae NativeHQ yn hapus iawn i lansio rhaglen gwasanaeth newydd o’r enw Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol ym maes y Celfyddydau, mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r rhaglen yn agored i bob sefydliad celfyddydol yng Nghymru gyda dyddiad cau o 20fed o fis Medi 2013.

Dros gyfnod o wyth mis, bydd NativeHQ yn darparu cymorth pwrpasol i bump sefydliad gan gynnwys strategaeth a hyfforddiant ar gyfryngau digidol a chymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth ar y rhaglen a sut i wneud cais, ewch i’r dudalen hon os gwelwch yn dda.

NativeHQ are very pleased to be launching a new service programme called Social Media Insights: Arts, in partnership with Arts Council Wales. The service programme is open to all arts organisations from Wales and is open to applications until 20th September 2013.

Over a duration of eight months, five organisations will receive bespoke strategic and training assistance on their use of digital and social media, which we will provide.

For further information on the programme and an application form, please visit this page.

Your organisation and social media – taking steps in 2013

We’ve been working on how we can best help organisations to use social media in 2013 and are launching a new service called Social Media Insights. So we want to share our thinking behind it in this post.

We have noticed big changes in how people deal with social media since 2008 when we founded our company. In NativeHQ’s early days we found ourselves introducing the potential of networked conversational media platforms in their organisations.

When we started, the term ‘social media’ was becoming more popular and there was a general sense among many that it might be worth investigating although probably a bit risky. NativeHQ received invitations to give talks of a certain kind, to shake people out of their regular routine and tell them that Something Is Coming and to try and unfold a few pairs of crossed arms by the power of presentation. We usually managed to find a balance between practicality and exuberance without straying too far into hype.

Recently we have been travelling between Cardiff, Caernarfon, London, Swansea and other places when we meet people where our clients are based. We get an impression of what people are doing with social media and the kind of questions they are asking.

Let’s just say that people don’t generally ask us for that kind of presentation anymore. Maybe you can identify with this – there is a cycle for anything new, especially in the application of technology. People no longer need convincing that social media can help them collaborate better, develop products, serve customers, promote products, services and events, and so on. They understand that it’s a revolutionary shift in communications and are looking for ways to use it effectively in their own context.

Much of the apprehension and maybe fear about social media is gone, which is good. In place is a feeling in organisations that some things are missing and that better work is possible in various departments. But there’s a sense that there’s a lack of time to learn and develop this. The situation in any company is unique but some questions recur. How could social media fit with the rest of what we do? How should we do it? What are the right platforms for us to use? Who should be doing this work? Could it be that some of our time is being spent on the wrong things? How do we realise the value of social media in our specific situation? How do we measure whether we are being successful? You can find lots of general answers on the web, but how do you make the right decisions for your own, unique organisation?

Sometimes people refer to their organisational ‘unknown unknowns’ too – that is, gaps in the field of view and what lies outside of their frameworks of assumptions brought from previous experience. It’s not as if assumptions are always a negative thing. It’s a bit difficult not to have assumptions. But these people are looking for clear reasoning in order to form a strategy – rather than a haphazard, opportunistic use of social media or an approach based on orthodoxies taken from another field.

Another ‘unknown unknown’ is how the best use of social media will develop over time, during 2013 and beyond. There will be new start-ups and services but there will also be new displays of human creativity using familiar platforms. So that means that it could be a mistake to lock down any particular set way of doing things. It’s a rapidly developing field.

In the context of all these observations we’ve been trying to put together a way we can respond to the evolving demand. Our new service is called Social Media Insights and is based on a longer-term relationship with a client. It involves regular analysis and monthly meetings with you where we explore relevant data and facts, share insights and help you to learn and develop your practice. We are making our experience and understanding available to help clients develop strategic approach, tactics, skills and knowledge on an ongoing basis.

We still don’t ‘ghost blog’, posting on behalf of our clients, on social media because we have no desire to own their network or community and the impersonation makes it a bit fake for that community, frankly. We much prefer to train and equip them to use their own voice and participate in the relationships they develop. We believe that in time, using an outsourced model for social media conversation will seem a bit quaint. When a professional who is in an organisation goes online to share some of his or her thinking, learnings and questions with honesty and enthusiasm then other people pay attention – they respond to that authentic voice.

This is about organisational change, which takes time. It’s about iteration and application of knowledge in context.

Besides there are a whole bunch of other things happening in the organisation and use of social media has to be integrated into the work flows. Personal, individual use of social media is very different to what happens in organisations. You could liken the change process to the difference between steering a bike and navigating a ship.

So that’s a bit of background about Social Media Insights, which complements the existing services we offer and special projects we do. Contact us if you’d like to know more and we can arrange to visit you to discuss what it involves in more detail.