NativeHQ expands its pioneering SMI Arts programme after successful pilot

If you’re an arts organisation looking to use digital media more intelligently, this post is for you. Read on for details of how NativeHQ can help you, through our Social Media Insights: Arts programme.

Social media have the potential to change the possibilities for arts organisations to connect meaningfully with audiences, communities, staff and other key people – if done properly. It’s getting it right in a specific arts context that is the challenge. And it’s much more than just improving your promotional activities or selling tickets.

All arts organisations are facing challenges:

 • How can we achieve more with less public funding?
 • How can we involve our audiences better in the creation, as well as the production of new work?
 • How can we build a better understanding of our company that can help us recruit more volunteers or help raise funds to secure our future?
 • How can we test a new business model in the quickest and cheapest way?

Social Media Insights: Arts is specifically designed to help arts organisations develop social media understanding and skills that are most relevant to them.

NativeHQ can help your company develop more efficient working practices, embrace emerging art forms; reach new audiences and participants; and sustain the company through new business models or generate more income from new sources such as crowdfunding.

“Social Media Insights came at just the right time for Hijinx. We were in a period of change as a company, so it was the right time to stop and reflect on who are we, what we do, and how digital and social media could help us do that at a foundational level. NativeHQ have helped us to take a holistic approach to digital and social media as a company: to see digital’s potential for serving the company’s entire mission, rather than just as part of the marketing strategy”
Vanessa Morse, Hijinx Theatre

As NativeHQ’s newest associate I can also offer my expertise in helping arts companies undertake organisational development and innovation reviews.

Your arts organisation would work with NativeHQ to develop and follow your own agenda for improving your use of social media, covering issues such as strategy, training, network growth, individual campaigns, advertising, media production, monitoring and evaluation.

We won’t run your Facebook or Twitter accounts for you, but we will teach you how to run and manage meaningful social media relationships that support your overall artistic and development needs.

ysgol-y-canolfan

On the roof of the Millennium Centre, Cardiff

 

The programme consists of the following activities:

 • 10 x half day sessions with NativeHQ over a four to eight month period (agreed with you and starting when most convenient for you)
 • We will begin with a process based on our 4P Method for developing strategic direction with social media and prioritising initiative ideas, that we will then pursue through training and enabling work with you
 • Between each session, you and NativeHQ would agree agendas for the next sessions
 • Our closing session would focus on developing ongoing social media plans and success metrics.

What we would ask of you:

 • An enthusiasm across your organisation for the potential of using digital networks for development. We would prefer to include leaders, marketing/communications and other team members. The implications are important to all aspects of the company’s work.
 • A morning or afternoon set aside for staff to meet with NativeHQ regularly
 • An open, rigorous, experimental approach to learning
 • A named lead person for the programme in your organisation
 • Willingness to participate in a limited number of R&D and evaluation activities to assist learning in the programme

“When we embarked on the Social Media Insights I really had not anticipated quite how the project would touch on every aspect of what we do and how we operate. Instead of some glib, generic advice on what to do / what not to do on social media, the project went so much deeper than that and required us to unpack who we are, how we do things and how we want to be and do. It was very, very bespoke and accommodated everyone’s’ skills and needs as well as the organisational needs.

As a result of the SMI Arts, we now manage our projects; communicate within the team; manage our time; market ourselves; make and edit films and of course, use social media – much better than before!”
Amanda Griffkin, Powys Dance

If you are interested in engaging NativeHQ for this innovative programme, or for a specific social media project you are considering, I would love to meet you.

I will provide more details about the programme including wider business and organisational development, our costs, how we can help you secure additional funding (if necessary) and to ensure we tailor the programme to your company’s needs and plans.

Email richie@nativehq.com or phone 07870 569316 for a discussion about Social Media Insights: Arts.

NativeHQ yn ehangu ei raglen arloesol Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol yn y Celfyddydau

ysgol-y-canolfan

Ar ben to Canolfan y Mileniwm, Caerdydd

Os ydych chi’n rhedeg sefydliad celfyddydol sy’n eisiau defnyddio cyfryngau digidol yn fwy call, dyma gofnod blog i chi. Darllenwch am fanylion ar sut gallai NativeHQ eich helpu, trwy’r rhaglen Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol yn y Celfyddydau.

Trwy ddefnydd doeth o’r cyfryngau cymdeithasol mae potensial i newid posibiliadau i sefydliadau celfyddydol i gysylltu â chynulleidfaoedd, cymunedau, staff a phobl allweddol. Yr her yw bod yn gywir i’r cyd-destun celfyddydol penodol. Mae’n llawer fwy na gwella eich gweithgareddau hyrwyddo a gwerthu mwy o docynnau.

Mae pob sefydliad yn wynebu heriau:

 • Sut allwn ni wneud mwy ar lai o nawdd cyhoeddus?
 • Sut allwn ni cyd-greu a chyd-gynhyrchu gwaith newydd gyda chynulleidfaoedd?
 • Sut allwn ni hybu dealltwriaeth well o’n cwmni er mwyn i ni recriwtio mwy o wirfoddolwyr neu helpu i godi arian er mwyn sicrhau ein dyfodol?
 • Sut allen ni brofi model busnes newydd yn y ffordd gyflymaf a rhataf?

Dylunwyd Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau i helpu’ch sefydliad celfyddydol ddatblygu’r ddealltwriaeth a sgiliau sydd fwyaf perthnasol i’ch tîm.

Mae NativeHQ yn gallu helpu’ch cwmni i wneud celf fwy ystyrlon; cyrraedd cynulleidfaoedd a chyfranogwyr newydd; a chynnal y cwmni drwy fodelau newydd neu gynhyrchu mwy o incwm trwy ffynonellau newydd fel ariannu torfol.

“Daeth Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau ar yr amser addas i Hijinx. Roedden ni mewn cyfnod o newid fel cwmni, felly roedd hi’n amser da i stopio a myfyrio ynglŷn â phwy ydyn ni, beth rydyn ni’n ei wneud, a sut allai cyfryngau digidol a chymdeithasol ein helpu ar lefel sylfaenol. Mae NativeHQ wedi ein helpu i gymryd dull cyfrannol i gyfryngau digidol a chymdeithasol fel cwmni: i weld y potensial sydd gan ddigidol i wasanaethu cenhadaeth y cwmni, yn hytrach na bod yn rhan o’r strategaeth marchnata yn unig.”
Vanessa Morse, Theatr Hijinx

Rydym yn ysgrifennu atoch i ofyn os hoffech elwa o’n rhaglen ddatblygu Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau. Mae’n ddrwg gennym nad oedd eich cwmni yn rhan o’r rhaglen beilot gyda Chyngor Celfyddydau Cymru – cafwyd ymateb mawr ac yn anffodus nid oedd modd cymryd mwy na pum sefydliad celfyddydol. Y newyddion da yw ein bod wedi cyflawni’r peilot ac mae’r adborth wedi bod yn bositif iawn.

Fel y cydweithiwr NativeHQ mwyaf newydd gallwn i gynnig fy arbenigedd mewn helpu sefydliadau celfyddydol i ymgymryd â datblygiad sefydliadol ac adolygiadau busnes ac arloesedd.

Bydd eich sefydliad celfyddydol yn gweithio gyda NativeHQ i ddatblygu a dilyn agenda pwrpasol i wella defnydd y sefydliad o gyfryngau cymdeithasol ar draws pynciau fel strategaeth, hyfforddiant, twf rhwydweithiol, ymgyrchoedd unigol, hysbysebu, cynhyrchu cynnwys digidol, monitro a gwerthuso.

Fyddan ni ddim yn rhedeg eich cyfrifon Facebook a Twitter drostoch chi, ond byddan ni’n eich addysgu sut i redeg a rheoli perthnasau cyfryngau cymdeithasol sy’n cefnogi eich anghenion celfyddydol a datblygu.

Bydd y rhaglen yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:

 • 10 x sesiwn hanner diwrnod gyda NativeHQ dros gyfnod o bedwar i wyth mis (cytunwyd gyda chi ac yn dechrau pan fydd hi’n gyfleus i chi)
 • Rydym yn dechrau gyda phroses sy’n seiliedig ar ein Dull 4P ar gyfer datblygu cyfeiriad strategol ar gyfryngau cymdeithasol a blaenoriaethu syniadau menter. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan hyfforddiant a gwaith galluogi gyda chi.
 • Rhwng sesiynau, bydd y sefydliad a NativeHQ yn cytuno ar agenda ar gyfer y sesiynau nesaf
 • Bydd ein sesiwn olaf yn canolbwyntio ar ddatblygu cynlluniau parhaol sy’n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol a metrigau llwyddiant.

Byddwn yn gofyn am:

 • Brwdfrydedd trwy’ch holl sefydliad am botensial o ddefnyddio rhwydweithiau digidol am waith datblygu. Byddai’n well gyda ni gynnwys aelodau eraill o’ch tîm yn ogystal â’ch tîm marchnata a chyfathrebu gan fod y gwaith yn wirioneddol holistaidd ac yn bwysig i bob agwedd o waith y cwmni.
 • Bore neu brynhawn wedi ei neilltuo er mwyn i staff gwrdd â NativeHQ yn rheolaidd
 • Dull agored, manwl ac arbrofol wrth ddysgu
 • Person penodol wedi ei enwi i fod yn gyfrifol am y rhaglen yn eich sefydliad
 • Awydd i gyfranogi mewn nifer cyfyngedig o weithgareddau ymchwil a datblygu a gwerthuso i helpu dysgu o fewn y rhaglen

Pan wnaethon ni dechrau ar Graffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Celfyddydau o’n i ddim wedi rhagweld sut yn union y bydd y prosiect yn cyffwrdd ar bob agwedd o’n gwaith. Yn hytrach na chyngor ysgafn cyffredinol ar beth i’w gwneud / peidio gwneud ar gyfryngau cymdeithasol, aeth y prosiect yn ddyfnach ac roedd angen i ni ddad-bacio pwy ydyn ni, sut yr ydyn yn gwneud pethau a sut yr ydyn eisiau bod a gwneud. Roedd e wedi cael ei deilwra ac yn cynnwys sgiliau ac anghenion pawb yn ogystal ag anghenion sefydliadol.

O ganlyniad i’r rhaglen, rydym yn rheoli ein prosiectau; cyfathrebu o fewn y tîm; rheoli ein hamser; marchnata ein hunain, creu a golygu ffilmiau ac wrth gwrs, defnyddio cyfryngau cymdeithas yn well nag o’r blaen!”
Amanda Griffkin, Dawns Powys

Os ydych chi eisiau bwcio NativeHQ am y rhaglen arloesol hon, neu am brosiect cyfryngau cymdeithasol penodol yr ydych yn ystyried, byddwn i’n hapus i ddod i gwrdd â chi.

Gallwn i ddarparu rhagor o fanylion am y rhaglen gan gynnwys datblygu busnes a sefydliadol ehangach, ein costau, sut yr ydym yn gallu’ch helpu i sicrhau cyllid ychwanegol (os oes angen), ac yn hollbwysig, i wneud yn siŵr ein bod ni’n dyfeisio rhaglen sy’n diwallu eich anghenion a chynlluniau.

E-bostiwch richie@nativehq.com neu ffoniwch 07870 569316 am drafodaeth am y rhaglen.