Thanks from NativeHQ. Diolch oddi wrth NativeHQ.

O 2017 ymlaen ni fyddwn yn defnyddio’r enw NativeHQ. Ar ôl wyth mlynedd o weithio ar ystod eang o brosiectau digidol fe benderfynom ddilyn diddordebau eraill ar wahân.

Roedd ein hamser mewn partneriaeth fel NativeHQ yn ystod cyfnod hynod ddiddorol o newidiadau technolegol a chymdeithasol, ac mae sawl atgof hyfryd gennym o chwarae rhan ynddynt.

Ers i NativeHQ ddechrau yn 2008 mae heriau i sefydliadau wedi newid yn sylweddol ac rydym hefyd yn dwli ar y cyfle i newid.

Diolch o galon i’n clientiaid, partneriaid, cyflenwyr, a ffrindiau eraill sydd wedi cyfrannu at daith mor fuddiol.

Os hoffech gysylltu â ni, ewch i:

Carl MorrisTom Beardshaw


From 2017 onwards we are no longer using the name NativeHQ. After eight years of working on a diverse range of digital projects we took the decision to pursue other interests separately.

Our time in partnership as NativeHQ coincided with a fascinating period of technological and societal transformations, and we cherish our memories of playing a part in them.

Since NativeHQ begin in 2008 the challenges to organisations have dramatically changed and we too relish the opportunity to change.

Thank you so much to our clients, partners, suppliers, and other friends who made the journey so rewarding.

If you’d like to contact us individually, visit:

Carl MorrisTom Beardshaw