Theatre Café’s website: Text Library and multilingualism

theatre-cafe-hafan

Company of Angels is a theatre company based in London, England which produces plays for and about young people. I received a phone call from them a few months ago asking if NativeHQ could build a custom website for Theatre Café, a pan-European festival where new texts and their translations are performed script-in-hand.

This website is now live at www.theatrecafe.eu.

There were several aims for this website. It had last for years to come and be extensible enough to serve events in Leeds, Berlin, Frankfurt and Amsterdam in 2014 and 2015 as well as subsequent events. An event is an opportunity for anybody to preview the work of new emerging playwrights and translators. Theatre practitioners use it to find collaborators and texts for future productions. Hence an events calendar was vital. Perhaps the most distinctive feature is a Texts Library for browsing the available scripts, navigable by title, country, languages in which the text is available, and number of cast members. On top of all this the interface had to be available in four languages: English, German, Dutch and Norwegian although the variety of languages represented by the texts is far greater.

Like many of our projects Theatre Café’s website was built in WordPress, which continues to be a reliable and flexible content management system capable of handling these unorthodox features. Importantly the client retains freedom to maintain the website in the future in any way they choose, without software licence fees. This could be regarded as the ‘If you love somebody set them free’ principle of free and open source software.

theatre-cafe-texts

If you’re wondering how the Texts Library was achieved, it makes heavy use of custom post types which is a very useful WordPress feature for when posts or pages are insufficient. On the dashboard there are now dedicated post types for texts and for authors. Texts can be viewed singly. Alternatively the text library, an author or language is then automatically rendered to the visitor according to a template using user search criteria and interface language choice. We are very pleased with the result and would like to credit Marc Heatley Design for partnering with NativeHQ on this unusual project.

Gwefan Theatre Café: Llyfrgell Destunau ac amlieithrwydd

theatre-cafe-hafan

Company of Angels ydy cwmni theatr yn Llundain, Lloegr sydd yn cynhyrchu dramâu am ac i bobl ifanc. Derbyniais alwad ffôn oddi wrthynt ychydig fisoedd yn ôl yn gofyn os allai NativeHQ adeiladu gwefan ar gyfer Theatre Café, gŵyl ar draws Ewrop lle mae testunau newydd a’i cyfieithiadau yn cael eu perfformio sgript-mewn-llaw.

Mae’r wefan bellach yn fyw ar www.theatrecafe.eu.

Roedd sawl amcan ar gyfer y wefan. Roedd rhaid iddi hi barhau am flynyddoedd i ddod a bod yn ddigon estynadwy er mwyn gwasanaethu digwyddiadau yn Leeds, Berlin, Frankfurt ac Amsterdam yn 2014 a 2015 yn ogystal â digwyddiadau wedyn. Digwyddiad ydy cyfle i unrhyw un i ragweld gwaith dramodwyr a chyfieithwyr newydd. Mae ymarferwyr theatr yn ei ddefnyddio er mwyn canfod cyd-weithwyr a thestunau ar gyfer cynhyrchiadau yn y dyfodol. Felly roedd calendr o ddigwyddiadau yn hanfodol. Y nodwedd fwyaf trawiadol efallai yw’r Llyfrgell Destunau ar gyfer pori’r sgriptiau sydd ar gael, sy’n chwiliadwy ar sail teitl, gwlad, ieithoedd sydd ar gael a nifer o aelodau o’r cast. Yn ogystal roedd rhaid i ni gynnig y rhyngwyneb mewn pedair iaith: Saesneg, Almaeneg, Iseldireg a Norwyeg ond mae amrywiaeth ehangach o ieithoedd yn y testunau.

Fel llawer o ein prosiectau adeiladwyd gwefan Theatre Café yn WordPress sydd dal yn ddibynadwy a hygyrch fel system rheoli cynnwys sy’n ddigon galluog i ddarparu’r nodweddion arferol yma. Mae’n bwysig bod y client yn cadw’r rhyddid i gynnal a chadw’r wefan yn y dyfodol mewn unrhyw ffordd maent yn ei ddewis, heb ffioedd trwydded meddalwedd. Gall ddweud taw hynny yw’r egwyddor ‘Os ydych chi’n caru rhywun gadewch iddo fod yn rhydd’ yn y maes meddalwedd rydd a chod agored.

theatre-cafe-texts

Os ydych chi’n pendroni sut wnaethon ni adeiladu’r Llyfrgell Destunau, mae hi’n defnyddio mathau o gofnodion wedi’i addasu (byddai term gwell yn handi) – nodwedd WordPress defnyddio pan mae cofnodion neu dudalennau yn anaddas. Ar y bwrdd gwaith mae mathau penodol o gofnod ar gyfer testunau ac awduron. Gall weld unrhyw destun penodol. Fel arall mae’r Llyfrgell, awdur neu iaith yn cael ei rendro yn awtomatig i’r ymwelydd yn ôl templed ar sail meini prawf chwilio a dewis iaith ryngwyneb. Rydym yn hapus iawn gyda’r canlyniad ac eisiau cydnabod Marc Heatley Design am bartneru gyda NativeHQ ar y prosiect anarferol hwn.