Swyddi eraill ar Ar Waith Ar Daith: Cynhyrchydd Cyfryngau Cymdeithasol, Fideograffydd a Gyrrwr / Rheolwr Llwyfan

ar-waith-ar-daith-bangor-caernarfon

Rydym yn hybysebu rhagor o swyddi o heddiw ymlaen: Cynhyrchydd Cyfryngau Cymdeithasol, Fideograffydd a Gyrrwr y Bws / Rheolwr Llwyfan.

Maent yn rhan o brosiect Ar Waith Ar Daith, ar gyfer dathliadau dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod haf 2015.

Dyma gyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous gyda chwmni Walk the Plank, NativeHQ ac eraill; taith o gwmpas Cymru i ddarganfod ysbrydoliaeth a chelfyddyd y wlad, i’w rhannu o’r Ganolfan i’r wlad a’r byd.

Plîs rhannwch y manylion gyda phobl sy’n addas am y swyddi.

Ewch i wefan Ar Waith Ar Daith am ragor o fanylion am y prosiect.

More jobs on Ar Waith Ar Daith: Bus Driver / Stage Manager, Social Media Producer, Videographer

ar-waith-ar-daith-bangor-caernarfon

We are advertising three more jobs from today: Bus Driver / Stage Manager, Social Media Producer and Videographer.

All these roles are for the Ar Waith Ar Daith project, part of Wales Millennium Centre’s tenth anniversary celebrations over summer 2015.

These are fantastic opportunities to take part in an exciting project with Walk the Plank, NativeHQ and others; a tour of Wales to discover inspiration and artistry of the nation, to share from the Centre to Wales to the world.

Please share the details with people who would be interested in these jobs.

Check out the Ar Waith Ar Daith website for more details on the project.

Er sylw pobl celfyddydol Cymru! Tair swydd gydag Ar Waith Ar Daith / Walk the Plank

ar-waith-ar-daith-cymru

Rydym yn chwilio am gyflwynydd, dylunydd a threfnydd taith ar gyfer prosiect mawr o’r enw Ar Waith Ar Daith, ar gyfer dathliadau dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod haf 2015.

Dyma gyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous; taith o gwmpas Cymru i ddarganfod yr ysbrydoliaeth a chelfyddyd y wlad, i’w rhannu o’r Ganolfan i’r wlad a’r byd.

Plîs anfonwch y manylion at unrhyw un sy’n addas am y swyddi.

Rydym ni yn NativeHQ yn falch o gael ein penodi fel artist digidol gan gynhyrchwyr cwmni Walk the Plank. Byddwn yn rhannu mwy am y profiad hwnnw trwy gofnodion sydd i ddod.

Yn y cyfamser, ewch i wefan Ar Waith Ar Daith am ragor o fanylion am y prosiect.

Calling all Wales arts people! Three jobs with Ar Waith Ar Daith / Walk the Plank

ar-waith-ar-daith-cymru

We need a host, a designer and a programmer for a big project called Ar Waith Ar Daith, for the 10th anniversary celebrations of the Wales Millennium Centre in summer 2015.

These are superb opportunities to participate in an exciting project; a journey around Wales, discovering the inspirations and art of the country, sharing it from the Centre to the country and the world.

Please pass the details to anyone you think might be interested.

We at NativeHQ are chuffed to have been appointed digital artist by producers Walk the Plank. We’ll be sharing more about that experience in upcoming posts.

In the meantime, head to the Ar Waith Ar Daith website for further info on the project.

Philip Glass’ The Trial: sharing the life of an opera in social media

the-trial-philip-glass-music-theatre-wales-llun-helen-griffiths

The Trial by Philip Glass / Music Theatre Wales

In recent months we have been working with Music Theatre Wales, the contemporary opera company, for the first time. Our aim has been to help develop the innovative use of digital media by the company: developing audiences, sharing company practice and complementing its existing creative work. In particular we have focused on their currently touring production The Trial, renowned composer Philip Glass’ new adaptation of the Franz Kafka novel.

No two organisations are alike and in the field of social media, no two strategies are alike either. Although we have clear processes for ideation and development of viable initiatives there is no template plan as such. This is particularly true in the performing arts. In working with people we are looking to bring the best of our experience at NativeHQ while being open to learning and collaboration with them as specialists in their own field.

Music Theatre Wales was founded in Cardiff in 1988 from the merger of two companies with roots going back to 1982. They focus on contemporary opera rather than the canon of classic works. I had several eye-opening moments working with the team. Maybe I should say ear-opening moments. One thing I have learned is just how central music is to the experience of opera. Being an art fan with more curiosity than knowledge about opera – and a relative outsider – was an advantage in some ways.

Our work with the company and the production has included designing and running strategy development sessions, co-running the resulting initiatives, bespoke training and coaching. It will culminate in an evaluation of all these activities. It has been very encouraging to see how the company’s use of social media has progressed since we began. This has been a fruitful collaboration between people who specialise in fields which seldom converge. In other words I believe that the opera world’s mastery of social media is at a very early yet promising stage.

There were many ways to approach The Trial and we explored a greater number of exciting ideas than resources could possibly support. A key part of the work has been to commission a social media producer, Helen Griffiths, to investigate the life of the production and capture conversations among the director, composer, writer, performers, crew, office team and audience. These conversations deal with the creative development of the production, the themes raised by the narrative, the music and the roles of cast and crew members.

To watch the videos which Helen has produced, this YouTube playlist is a good starting point.

You can watch, listen and interact with other content produced by Helen via the Storify grid underneath this post. More content across various platforms will be appearing in the next few days.

This work has reminded me of how it’s important to be clear whether an online activity is promotional or conversational (or maybe something else). In our development sessions with Helen and the Music Theatre Wales team we have been careful to distinguish the two categories of purpose. We did spend time helping with a Facebook advertising campaign so that Music Theatre Wales’ page can reach more fans, targetting according to relevant geography and topics.

The bulk of the interesting work has been in the conversational category, in which the guiding principles have been to share the ‘heart and soul’ of the company and stimulate genuine multi-way conversation. We really hope you enjoy engaging with the results!

The Trial gan Philip Glass: rhannu bywyd opera ar gyfryngau cymdeithasol

the-trial-philip-glass-music-theatre-wales-llun-helen-griffiths

The Trial gan Philip Glass / Music Theatre Wales

Yn y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Music Theatre Wales, y cwmni opera cyfoes, am y tro cyntaf. Ein nod ni oedd helpu datblygu defnydd arloesol o gyfryngau digidol gan y cwmni: datblygu cynulleidfaoedd, rhannu arferion y cwmni a chyfrannu at waith creadigol y cwmni. Rydym yn canolbwyntio ar gynhyrchiad cyfredol The Trial yn enwedig, addasiad newydd sydd ar daith gan y cyfansoddwr amlwg Philip Glass o’r nofel Franz Kafka.

Mae pob dau sefydliad yn wahanol ac ym maes cyfryngau cymdeithasol, mae pob dau strategaeth yn wahanol hefyd. Er bod gyda ni prosesau clir am daflu syniadau a datblygu mentrau dilys, does dim cynllun templed fel y cyfryw. Mae hynny yn wir yn y celfyddydau perfformio yn arbennig. Trwy weithio gyda phobl rydym eisiau dod â’r gorau o’n profiad yn NativeHQ tra bod yn agored i ddysgu a chyd-weithredu gyda nhw fel arbenigwyr yn eu maes nhw.

Sefydlwyd Music Theatre Wales yng Nghaerdydd yn 1988 o gydsoddiad dau gwmni gyda gwreiddiau ers 1982. Maent yn canolbwyntio ar opera cyfoes yn hytrach na’r canon o weithiau clasur. Ces i sawl moment agoriad llygaid wrth weithio gyda’r tîm. Efallai dylwn i ddweud moment agoriad clust. Un peth sydd wedi dod i’r amlwg yw’r pwysigrwydd cerddoriaeth i brofiad opera. Roedd bod yn ffan celf gyda mwy o chwilfrydedd na gwybodaeth am opera – ar y tu allan i ryw raddau – yn fantais mewn ffordd.

Mae ein gwaith gyda’r cwmni a’r cynhyrchiad wedi cynnwys dylunio a rhedeg sesiynau datblygu strategaeth, cyd-redeg y mentrau canlynol a hyfforddiant pwrpasol. Bydd y cyfan yn bennu gyda gwerthusiad o’r gweithgareddau hyn. Mae hi wedi bod yn galonogol iawn i weld sut mae defnydd y cwmni o gyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu ers i ni ddechrau. Mae hi wedi bod yn gyd-weithrediad rhwng pobl mewn meysydd sydd ddim yn dod at eu gilydd yn aml ac wedi dwyn ffrwyth. Yn y byd opera ar hyn o bryd mae hi’n gyfnod addawol gyda llawer o botensial i feistroli’r cyfryngau cymdeithasol.

O ran The Trial roedd sawl ffordd i fynd ati ac edrychon ni at nifer fawr o syniadau cyffroes, mwy nag sy’n bosib i’w gynnal ar yr adnoddiau ar gael. Rhan allweddol o’r gwaith oedd comisiynu cynhyrchydd cyfryngau cymdeithasol, Helen Griffiths, i ymchwilio bywyd y cynhyrchiad a chipio sgyrsiau ymhlith y cyfarwyddwr, cyfansoddwr, ysgrifennwr, perfformwyr, criw, tîm swyddfa a chynulleidfa. Roedd y sgyrsiau hyn yn delio gyda datblygiad creadigol y cynhyrchiad, y themau a godwyd gan y adroddiant, y gerddoriaeth a rhannu’r cast ac aelodau’r criw.

Er mwyn gwylio’r fideos a gynhyrchwyd gan Helen, mae’r rhestr YouTube yn fan cychwyn da.

Gallech wylio, gwrando a rhyngweithio gyda’r cynnwys eraill a gynhyrchwyd gan Helen trwy’r grid Storify o dan y cofnod hwn. Bydd mwy o gynnwys ar draws platfformau amrywiol yn ymddangos yn ystod y dyddiau nesaf.

Mae’r gwaith hwn wedi fy atgoffa bod hi’n bwysig i fod yn glir os yw gweithgaredd ar-lein yn hyrwyddo neu sgyrsiol (neu rywbeth arall efallai). Yn ein sesiynau datblygu gyda Helen a thîm Music Theatre Wales rydym wedi bod yn ofalus i wahaniaethu rhwng y ddau gategori o bwrpas. Treulion ni amser i helpu gydag ymgyrch hysbysebu ar Facebook er mwyn i dudalen Music Theatre Wales gyrraedd mwy o ffans trwy dargedu ar sail daearyddiaeth a diddordebau.

Ond mae’r rhan fwyaf o waith diddorol wedi bod yn y categori sgyrsiol ac rydym wedi dilyn egwyddorion o rannu ‘calon ac enaid’ y cwmni ac ysgogi sgyrsiau aml-ffordd go iawn. Rydym yn gobeithio eich bod yn mwynhau rhyngweithio gyda’r canlyniadau!

WordPress i Bawb: selecting plugins and themes for Welsh translation

wordpress-i-bawb-530

wordpress-i-bawb-530

Fersiwn Cymraeg o’r cofnod hwn

NativeHQ and Nico Translation are beginning a large project called WordPress i Bawb (WordPress for Everyone) in which we will release useful components of the WordPress content management system in the Welsh language over several months.

Although the main WordPress system has been available in Welsh for many years (thanks to Rhos Prys, Iwan Standley and others) there remain swathes of good plugins and themes which are not.

There are hundreds of such plugins and themes for WordPress, authored by professionals around the world. Our main question is, which ones are the most useful for website managers who wish to provide content and services in Welsh? Obviously we have a good idea of what we’d like to see from our experience of building and running websites and of training people in how to use them.

But now we are giving the opportunity for you to influence our decisions and suggest plugins and themes for the final list. We are asking publicly in order to learn, and help others learn, about useful WordPress functionality.

We are focusing on the following four types of website:

 1. local news blogs / papurau bro
 2. small ecommerce ventures
 3. personal blogs
 4. online communities and social networks

We’ll also consider the following criteria:

 • Purpose
 • Relevance to Welsh language users
 • Number of terms
 • Reliability
 • Popularity

Do you run, or are you looking to run, a Welsh-language or multilingual website in one of these categories? Which plugins and themes would you like to see translated into Welsh? Why? Please leave a comment below. If you really don’t want to comment, you can email carl@nativehq.com instead.

All work will be released under the GPL licence to support and encourage freedom of re-use. There is the potential that wordpress.com and other blogging services will use our translations too.

Please note that we cannot promise to accept your suggestions.

This work is supported by a grant from Welsh Government’s Welsh Language Technology and Digital Media Fund.

The above photo is of the WordCamp Cardiff 2009 t-shirt.

WordPress i Bawb: dethol ategion a themâu i’w cyfieithu

wordpress-i-bawb-530

wordpress-i-bawb-530

English language version of this post

Mae NativeHQ a chwmni Nico yn dechrau ar brosiect mawr o’r enw WordPress i Bawb lle byddwn yn rhyddhau cydrannau defnyddiol ar gyfer system rheoli cynnwys WordPress yn Gymraeg dros gyfnod o sawl mis.

Er bod prif system WordPress ar gael yn Gymraeg ers blynyddoedd (diolch i Rhos Prys, Iwan Standley ac eraill) mae dal i fod llwythi o ategion a themâu da sydd ddim ar gael yn Gymraeg eto.

Mae cannoedd o ategion a themâu ar gyfer WordPress, a ddatblygwyd gan arbenigwyr o gwmpas y byd. Y prif gwestiwn yw, pa rai sydd fwyaf defnyddiol i reolwyr gwefannau sydd eisiau darparu cynnwys a gwasanaethau yn Gymraeg? Yn amlwg rydym yn gwybod eisoes pa rai rydym eisiau eu gweld o’n profiad ni o adeiladu a rhedeg gwefannau a hyfforddi pobl i’w defnyddio nhw.

Ond nawr rydym yn rhoi’r cyfle i chi ddylanwadu ar ein penderfyniadau ac awgrymu ategion a themâu ar gyfer y rhestr derfynol. Rydym yn gofyn yn gyhoeddus er mwyn dysgu, a hwyluso dysgu ymhlith eraill, am nodweddion WordPress defnyddiol.

Rydym yn canolbwyntio ar y pedwar math o wefan isod:

 1. blogiau newyddion lleol / papurau bro
 2. mentrau efasnach bach
 3. blogiau personol
 4. cymunedau ar-lein a rhwydweithiau cymdeithasol

Rydym yn ystyried y meini prawf isod:

 • Pwrpas
 • Perthnasedd i ddefnyddwyr Cymraeg
 • Nifer y termau
 • Dibynadwyedd
 • Poblogrwydd

Ydych chi’n rhedeg, neu’n bwriadu rhedeg, gwefan Gymraeg neu amlieithog o dan un o’r categorïau? Pa ategion a themâu yr hoffech chi eu gweld yn cael eu cyfieithu i’r Gymraeg? Pam? Gadewch sylw isod os gwelwch yn dda. Os nad ydych chi eisiau gadael sylw, gallech e-bostio carl@nativehq.com yn lle.

Byddwn ni’n rhyddhau popeth o dan drwydded GPL er mwyn cefnogi ac annog ailddefnyddio rhydd. Mae potensial y bydd wordpress.com a gwasanaethau blogio eraill yn defnyddio ein cyfieithiadau hefyd.

Nodir nad oes modd addo y byddwn ni’n derbyn eich awgrymiadau.

Cefnogir y gwaith trwy grant oddi wrth Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru.

Llun o’r crys-t WordCamp Caerdydd 2009

Theatre Café’s website: Text Library and multilingualism

theatre-cafe-digwyddiad

theatre-cafe-hafan

Company of Angels is a theatre company based in London, England which produces plays for and about young people. I received a phone call from them a few months ago asking if NativeHQ could build a custom website for Theatre Café, a pan-European festival where new texts and their translations are performed script-in-hand.

This website is now live at www.theatrecafe.eu.

There were several aims for this website. It had last for years to come and be extensible enough to serve events in Leeds, Berlin, Frankfurt and Amsterdam in 2014 and 2015 as well as subsequent events. An event is an opportunity for anybody to preview the work of new emerging playwrights and translators. Theatre practitioners use it to find collaborators and texts for future productions. Hence an events calendar was vital. Perhaps the most distinctive feature is a Texts Library for browsing the available scripts, navigable by title, country, languages in which the text is available, and number of cast members. On top of all this the interface had to be available in four languages: English, German, Dutch and Norwegian although the variety of languages represented by the texts is far greater.

Like many of our projects Theatre Café’s website was built in WordPress, which continues to be a reliable and flexible content management system capable of handling these unorthodox features. Importantly the client retains freedom to maintain the website in the future in any way they choose, without software licence fees. This could be regarded as the ‘If you love somebody set them free’ principle of free and open source software.

theatre-cafe-texts

If you’re wondering how the Texts Library was achieved, it makes heavy use of custom post types which is a very useful WordPress feature for when posts or pages are insufficient. On the dashboard there are now dedicated post types for texts and for authors. Texts can be viewed singly. Alternatively the text library, an author or language is then automatically rendered to the visitor according to a template using user search criteria and interface language choice. We are very pleased with the result and would like to credit Marc Heatley Design for partnering with NativeHQ on this unusual project.

Gwefan Theatre Café: Llyfrgell Destunau ac amlieithrwydd

theatre-cafe-digwyddiad

theatre-cafe-hafan

Company of Angels ydy cwmni theatr yn Llundain, Lloegr sydd yn cynhyrchu dramâu am ac i bobl ifanc. Derbyniais alwad ffôn oddi wrthynt ychydig fisoedd yn ôl yn gofyn os allai NativeHQ adeiladu gwefan ar gyfer Theatre Café, gŵyl ar draws Ewrop lle mae testunau newydd a’i cyfieithiadau yn cael eu perfformio sgript-mewn-llaw.

Mae’r wefan bellach yn fyw ar www.theatrecafe.eu.

Roedd sawl amcan ar gyfer y wefan. Roedd rhaid iddi hi barhau am flynyddoedd i ddod a bod yn ddigon estynadwy er mwyn gwasanaethu digwyddiadau yn Leeds, Berlin, Frankfurt ac Amsterdam yn 2014 a 2015 yn ogystal â digwyddiadau wedyn. Digwyddiad ydy cyfle i unrhyw un i ragweld gwaith dramodwyr a chyfieithwyr newydd. Mae ymarferwyr theatr yn ei ddefnyddio er mwyn canfod cyd-weithwyr a thestunau ar gyfer cynhyrchiadau yn y dyfodol. Felly roedd calendr o ddigwyddiadau yn hanfodol. Y nodwedd fwyaf trawiadol efallai yw’r Llyfrgell Destunau ar gyfer pori’r sgriptiau sydd ar gael, sy’n chwiliadwy ar sail teitl, gwlad, ieithoedd sydd ar gael a nifer o aelodau o’r cast. Yn ogystal roedd rhaid i ni gynnig y rhyngwyneb mewn pedair iaith: Saesneg, Almaeneg, Iseldireg a Norwyeg ond mae amrywiaeth ehangach o ieithoedd yn y testunau.

Fel llawer o ein prosiectau adeiladwyd gwefan Theatre Café yn WordPress sydd dal yn ddibynadwy a hygyrch fel system rheoli cynnwys sy’n ddigon galluog i ddarparu’r nodweddion arferol yma. Mae’n bwysig bod y client yn cadw’r rhyddid i gynnal a chadw’r wefan yn y dyfodol mewn unrhyw ffordd maent yn ei ddewis, heb ffioedd trwydded meddalwedd. Gall ddweud taw hynny yw’r egwyddor ‘Os ydych chi’n caru rhywun gadewch iddo fod yn rhydd’ yn y maes meddalwedd rydd a chod agored.

theatre-cafe-texts

Os ydych chi’n pendroni sut wnaethon ni adeiladu’r Llyfrgell Destunau, mae hi’n defnyddio mathau o gofnodion wedi’i addasu (byddai term gwell yn handi) – nodwedd WordPress defnyddio pan mae cofnodion neu dudalennau yn anaddas. Ar y bwrdd gwaith mae mathau penodol o gofnod ar gyfer testunau ac awduron. Gall weld unrhyw destun penodol. Fel arall mae’r Llyfrgell, awdur neu iaith yn cael ei rendro yn awtomatig i’r ymwelydd yn ôl templed ar sail meini prawf chwilio a dewis iaith ryngwyneb. Rydym yn hapus iawn gyda’r canlyniad ac eisiau cydnabod Marc Heatley Design am bartneru gyda NativeHQ ar y prosiect anarferol hwn.